Doświadczenie w prowadzeniu spraw CHF

Korzystna linia orzecznicza w zakresie tzw. spraw frankowych, sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na wytoczenie powództwa.

Nasz Zespół prowadzi sprawy frankowe od kilku lat.

Zaczynaliśmy w zupełnie innej rzeczywistości orzeczniczej i tym bardziej cieszą nas kolejne wyroki TSUE i ewolucja orzecznictwa sądów krajowych. 


Osoby zainteresowane zleceniem prowadzenia sprawy prosimy o kontakt:
tel. +48 575 989 226
lub o przesłanie umowy z bankiem do wstępnej analizy na adres e-mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl

Kredyty we frankach - pozwy przeciwko bankom

Nasza Kancelaria może poszczycić się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw frankowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie nie tylko w sposób profesjonalny polemizować z twierdzeniami banków (odpowiedzi na pozew przesyłane przez banki potrafią liczyć po 80-90 stron) ale też oferować Państwu korzystniejsze warunki współpracy - mając doświadczenie pracujemy szybciej, a przeznaczając mniej godzin na sprawę możemy zaproponować Państwu lepsze stawki. 

 

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzą w szczególności:

  • analiza umowy z bankiem lub ubezpieczycielem pod kątem występowania w niej zapisów mogących zostać uznanych za niedozwolone

  • wytoczenie i popieranie w imieniu Klienta powództwa sądowego przeciwko bankowi lub ubezpieczycielowi

  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym Klienta pozwanego przez bank lub ubezpieczyciela

  • przeprowadzenie negocjacji z bankiem lub ubezpieczycielem celem ugodowego zakończenia sporu


KREDYTY FRANKOWE

Kwestia tzw. "frankowiczów" dotyczy tak dużej grupy ludzi, że śmiało możemy mówić o poważnym problemie społeczno-gospodarczym. Oto bowiem setki tysięcy osób zostały bądź namówione, bądź wręcz zmuszone (przymus ekonomiczny) do wzięcia kredytu indeksowanego lub denominowanego we franku szwajcarskim. Przy czym przymus ten polegał na tym, że banki stawiały potencjalnego kredytobiorcę przed wyborem: wziąć kredyt "we frankach" lub nie dostać kredytu w ogóle. W efekcie zmaterializowania się ryzyka kursowego, tzn. znacznego wzrostu wartości franka szwajcarskiego względem złotówki, kredytobiorcy po kilku latach spłaty kredytu mają zadłużenie względem banku znacząco przewyższające kwotę którą pożyczyli.

Po stronie kredytobiorców coraz częściej stają jednak sądy, stwierdzając abuzywność klauzul zawartych w umowach bankowych lub nawet nieważność całych umów. Tendencja ta szczególnie nasiliła się po korzystnym dla kredytobiorców orzeczeniu TSUE. 

Decydując się na wytoczenie powództwa bankowi trzeba się liczyć z faktem, iż proces taki może trwać kilka lat, aczkolwiek nie będzie wymagał od Państwa znacznej aktywności - większością kwestii zajmie się bowiem Państwa profesjonalny pełnomocnik. W czasie procesu rozsądnie jest uiszczać raty kredytu. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach można wystąpić o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku płatności całości lub części rat w toku postępowania sądowego.

Jak wygląda pierwsze spotkanie z radcą prawnym lub adwokatem, czy trzeba mieć jakieś dokumenty?

Jeszcze przed pierwszym spotkaniem dobrze jest przesłać umowę kredytową do wstępnej analizy. W trakcie spotkania ustalamy szczegóły współpracy i zawieramy umowę o obsługę prawną. Klient udziela nam pełnomocnictw i przekazuje posiadane dokumenty, w szczególności umowę kredytową wraz z wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi aneksami. Na pierwszym spotkaniu dowiedzą się Państwo o jakie dokładnie informacje należy wnosić skadając wniosek do banku o wydanie zaświadczenia w przedmiocie kredytu - posiadanie takiego zaświadczenia ułatwia sprawę od strony dowodowej, zaświadczenie to jest dołączane do pozwu.

Czy można prowadzić sprawę frankową bez wsparcia prawnika?

Tak ale należy pamiętać, że występujący po drugiej stronie bank prawie na pewno będzie reprezentowany przez prawnika. Dodatkowo odpowiedź banku na pozew liczy nie raz 80-90 stron, a sąd niejednokrotnie oczekuje, iż powód ustosunkuje się do twierdzeń tam zawartych.

Ile trwa sprawa frankowa?

Sprawa frankowa może trwać nawet kilka lat. Na obecnym etapie jest mało prawdopodobne by sprawa taka zakończyła się prawomocnie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wniesienia pozwu.

Czy osoba która spłaciła kredyt w całości może występować z roszczeniami wobec banku?

Tak, nawet całkowita spłata kredytu nie stoi na przeszkodzie do wystąpienia z roszczeniami wobec banku, należy jednak pamiętać o terminach przedawnienia. Im dłużej ktoś zwleka z powództwem przeciwko bankowi, tym większa część jego roszczeń ulega przedawnieniu.

Czy w trakcie procesu trzeba spłacać raty kredytu na dotychczasowych warunkach?

Co do zasady tak, jednak w uzasadnionych przypadkach można wnosić do sądu o zabezpieczenie powództwa, polegające na obniżeniu lub wstrzymaniu konieczności płacenia rat na czas procesu.

 

Osoby zainteresowane dochodzeniem swoich praw prosimy o telefon: + 48 575 989 226 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. od 08:00 do 20:00) lub mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl