"Odszkodowanie za wywłaszczenie można uzyskać nawet po kilkudziesięciu latach"
mec. Jan Hoffman
Proszę o kontakt:
tel. +48 575 989 226
e-mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl

Wywłaszczenia – odszkodowania – zwrot wywłaszczonych nieruchomości
– pomoc dla wywłaszczonych i ich spadkobierców

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzić mogą w szczególności:

  • analiza dokumentów dotyczących wywłaszczenia

  • kwerenda archiwum w celu poszukiwania akt wywłaszczeniowych

  • wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

  • wystąpienie z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

  • wystąpienie z żądaniem wypłaty odszkodowania

  • reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi

  • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi


Warto wiedzieć:

W czasach PRL tysiące osób zostało pozbawionych prawa własności nie uzyskawszy za to należytej rekompensaty. Roszczenia, z którymi mogą wystąpić nie mają charakteru cywilnego. Oznacza to, że nie stosuje się do nich terminów przedawnienia roszczeń zawartych w Kodeksie cywilnym.

Nawet po kilkudziesięciu latach można wystąpić z żądaniami, które – o ile spełnione zostały ustawowe przesłanki – powinny zostać uwzględnione.

Można domagać się stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej – w szczególności jeśli została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Nawet jeśli organ nie stwierdzi nieważności decyzji, to powinien wówczas w swoim rozstrzygnięciu wskazać, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa – to otwiera drogę do dochodzenia odszkodowania przed sądem powszechnym.

Niejednokrotnie okazuje się również, że nieruchomość nie została wykorzystana na cel, który wskazano w decyzji wywłaszczeniowej lub stała się zbędna na realizację tego celu. Wówczas – pod pewnymi warunkami – możemy domagać się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Z roszczeniami mogą występować nie tylko osoby wywłaszczone ale również ich spadkobiercy. Warto więc przejrzeć dokumenty leżące na strychu, bo może okazać się, że jest tam ukryta fortuna.

Jeśli nie znajdą Państwo stosownych dokumentów, to proszę pamiętać, że większość akt postępowań wywłaszczeniowych zachowała się i można się z nimi zapoznać we właściwym archiwum.


Prosimy o telefon: + 48 575 989 226 lub mail: kancelaria@radcowiekrakow.pl